Regeling meerderjarige leerlingen

Afspraken en regels 18-jarige leerlingen op Bernrode:

Algemeen:

Ook een meerderjarige leerling maakt deel uit van de gemeenschap van Gymnasium Bernrode. Daar horen rechten en plichten bij. Elke leerling op Gymnasium Bernrode, minderjarig of meerderjarig, stemt (bij de aanmelding voor klas 1) in met de geldende schoolregels. Deze zijn op de website te vinden en de leerlingen worden geacht de regels omtrent verzuim, verlof e.d. te kennen.

  1. Een meerderjarige leerling (18 jaar of ouder) wordt volgens de wet als volwassen beschouwd. Dus mag de school zonder toestemming van de leerling op grond van de wet op de privacy geen informatie over cijfers, verzuim, verlof e.d. verstrekken aan de ouder(s)/verzorger(s).
  2. De inzage voor ouders in Magister wordt dus voor de ouders automatisch geblokkeerd bij het bereiken van de leeftijd van 18. De leerling kan bij de administratie aangeven dat de ouders weer toegang mogen krijgen tot Magister. Dan zal de toegangscode weer worden geactiveerd. 
  3. Een meerderjarige leerling is volgens de leerplichtwet niet meer (volledig) leerplichtig. Dus wordt de leerplichtambtenaar bij ongeoorloofd verzuim niet meer ingeschakeld.
    Wel kan de school de leerling verplichten naar het verzuimspreekuur te gaan.
  4. De school zal, net als bij minderjarige leerlingen, gepaste sancties opleggen bij ongeoorloofd verzuim of ander ongeoorloofd gedrag. (nablijven, om 8 uur melden e.d.)
    Hier dient de leerling gevolg aan te geven (zie punt 1).
  5. Een meerderjarige leerling kan zelf, via email, brief of mondeling, kort buitengewoon verlof aanvragen bij de coördinator. Hij kan lang buitengewoon verlof aanvragen bij de rector.
  6. Een meerderjarige leerling mag zich zelf ziek melden.
Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl