Kosten

Kosten en ouderbijdragen

Rekening-courantsysteem

Alle kosten die de school aan de ouders in rekening brengt, worden verrekend via een rekening-courantsysteem. We hebben in kaart gebracht welke kosten alle ouders voor een gemiddelde leerling in 6 jaar maken. Daarvan brengen we 1/6 deel inrekening per schooljaar. Daarnaast kunnen ouders via een invulbrief aangeven welke extra kosten ze verwachten te maken, omdat hun zoon of dochter mee wil doen aan Hermes-activiteiten, studiereizen, etc. Die bedragen worden opgeteld en het totaalbedrag wordt per jaar (in een aantal zelf te kiezen termijnen) betaald. Hiervoor tekenen ouders een contract met de school. Door het aanleggen van deze ‘spaarpot’ via een rekening-courantsysteem worden pieken in de schoolkosten voorkomen en sparen ouders dus vanaf klas 1. Ieder jaar krijgen de ouders in november een overzicht over de uitgaven en het spaartegoed. Na de schoolcarrière worden eventuele tekorten of overschotten verrekend.

Kostensoorten
De totale ouderbijdrage van 2015-2016 bedraagt €520,- en is opgebouwd uit een vijftal kostenposten:

 1. Boekenkosten (€100,-)
  Boeken en leermiddelen die door meer kinderen in het gezin gebruikt kunnen worden, zoals Bosatlas,woordenboeken, grafische rekenmachine. Deze zijn niet in het gratis basispakket opgenomen.
 2. Vrijwillige ouderbijdrage (€60,-)
  Extra activiteiten naast het reguliere lesprogramma (mediatheek, toneel, sport, cultuur, schoolkrant,ICT)
 3. Rome-reis (€120,-)
  11 -daagse studiereis naar Rome in klas 5
 4. Activiteiten (€165,-)
  (Korte) excursies en activiteiten
 5. Hermesfonds (€75,-)
  Vrijwillige ouderbijdrage t.b.v. investeringen die niet (volledig) uit de Rijksbekostiging betaald kunnen worden, zoals ICT, Hermes-activiteiten en steunfonds voor ouders voor wie de kosten een probleem zijn

Boekenkosten

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 worden de boeken en leermiddelen die het basispakketvormen, gratis verstrekt. De school heeft samen met de andere OSZG-scholen hiervoor een eigen boekenfonds. Lesmaterialen en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor een leerjaar bedoeld zijn, zijn niet gratis: bv. een atlas, woordenboek en grafische rekenmachine. Ook die kunnen via Bernrode besteld worden. (Klik hier voor contracten en nadere informatie).

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast deze kosten vragen wij van de ouders via het rekening-courantsysteem een bijdrage om naast het reguliere lesprogramma extra activiteiten te kunnen aanbieden, waarvoor de vergoeding van het rijk ontoereikend is. Uit deze bijdrage subsidiëren wij bv. de oudervereniging, de mediatheek, toneel, sport, cultuur, extra excursies, internationaliseringsactiviteiten, schoolkrant en andere publicaties. De oudergeleding van de MR geeft jaarlijks instemming aan de besteding van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Dit betekent dat ook leerlingen van wie de ouders/verzorgers de bijdrage niet voldoen, aan de extra activiteiten kunnen deelnemen.

 

Het Hermesfonds (steunfonds)

Bernrode kent een uitgebreid extra programma naast de reguliere lessen (zie Hermesprogramma). Veel leerlingen maken daar dankbaar gebruik van. We willen de drempel voordeel name dan ook graag laag houden. Een Hermes-activiteit kost doorgaans beduidend meer dan wat we de deelnemers in rekening brengen. Gedeeltelijk subsidieert de school dit tekort, gedeeltelijk doen we daarvoor een beroep op het Hermesfonds. Het Hermesfonds is bedoeld om het Hermesprogramma in stand te kunnen houden en daarnaast als steunfonds voor ouders voor wie de kosten voor het volgen van een cursus of activiteit een probleem vormen. Ouders kunnen in het rekening-courantsysteem zelf aangeven welk bedrag ze aan het Hermesfonds bijdragen. Het gaat hier uitdrukkelijk om een vrijwillige bijdrage. Door het Hermesfonds zijn ook investeringen in de ICT mogelijk, die niet betaald kunnen worden uit de rijks bekostiging.

 

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl