Ouderraad algemeen

 

Alle ouders/verzorgers van leerlingen van Bernrode zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Deze wordt bestuurd door de Ouderraad, die als doel heeft de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. De Ouderraad vergadert regelmatig samen met de rector om te spreken over zaken die bij ouders en leerlingen leven. Hiervan doet ze verslag via de  Jaarvergadering. Verder verzorgt ze elk jaar een presentatie voor ouders/verzorgers tijdens de Ouderavonden in oktober/november. Meer info, zie  Flyer.

Wilt u zaken onder de aandacht brengen? Mail uw ideeën, suggesties en opmerkingen naar  ouderraad@bernrode.nl


In het schooljaar 2016-2017 bestaat de Ouderraad uit: 
vlnr:  Tamara Schippers, Bjinse Veenstra, Lyan de Roos, Erik Grakist (secretaris), Ron Berndsen (penningmeester), Francis van Venrooij, Jeroen van Puijenbroek (voorzitter, foto-inzet boven), Edward van de Weijer (foto-inzet beneden). De Ouderraad behartigt de belangen van alle ouders en verzorgers van de leerlingen van Bernrode. Hiervoor stelt de school een budget beschikbaar. Dit is afkomstig uit de ouderbijdragen en is jaarlijks € 1.750,- (€ 2,50 per leerling).

 

Hoe werkt de Ouderraad?

  • Vertegenwoordigt ouders en verzorgers (= achterban) in het overleg met schoolleiding, docenten en medezeggenschapsraad.
  • Fungeert als klankbord van de schoolleiding.
  • Stimuleert participatie van ouders en verzorgers.
  • Bevordert betrokkenheid, kennis en inzicht van ouders en verzorgers op het gebied van onderwijs en opvoeding


Wat zijn de aandachtsgebieden?

1.   Onderwijskundige ontwikkelingen op gymnasium Bernrode.
Lesmethodes, hulpmiddelen, verdieping en verbreding, onderwijskwaliteit.

2.   Cultuur en sfeer: het schoolklimaat op gymnasium Bernrode.
Waarden en normen (uitgangspunten en afspraken; deel van de opvoeding dat op school wordt gegeven), respect voor mensen en middelen (leerkrachten, medeleerlingen, gebouw en voorzieningen), (sociale) veiligheid van leerlingen op en rond school (o.a. pesten).

3.    Niet leerganggebonden activiteiten van gymnasium Bernrode.
Open dag, Ouderavonden en Diploma-uitreiking.

4.    Ontwikkelingen lokaal, regionaal en landelijk.
Het schoolgebouw, positie van Gymnasium Bernrode in de regio, zelfstandige categoriale gymnasia in Nederland & impact op Bernrode.

5.    Informatie vanuit de ouders (de achterban).

Gymnasium Bernrode | Abdijstraat 36 | 5473 AG Heeswijk-Dinther | Tel: 0413 - 291342 | Fax: 0413 - 294093 | E-mail: administratie@bernrode.nl