Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

7.5 Extra ondersteuning

We zijn een kleine en overzichtelijke school met korte lijnen en een heldere structuur. Leerlingen en hun ouders/verzorgers weten daarom de school te vinden. Daar zijn we trots op en we vinden dat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, vaak met bijzondere capaciteiten, op onze school thuishoren. In de ondersteuning van onze leerlingen willen we graag optimaal samenwerken met de ouders/verzorgers. Alleen dan kan naar onze mening een kind het beste uit zichzelf halen. 

Regulier onderwijsproces
De ondersteuning in het regulier onderwijsproces is structureel beschikbaar en bevordert de continuïteit in de schoolloopbaan van de leerling. 
Een goede sfeer en veiligheid in de klas staan hierin voorop. In deze vorm van ondersteuning zijn mentoren en vakdocenten sleutelpersonen. Alle leerlingen 
hebben een eigen mentor. Deze is de vertrouwenspersoon van de leerlingen 
individueel én begeleidt de klas als groep. De mentor volgt de ontwikkeling van de leerlingen en onderhoudt daarover contact met de ouders/verzorgers, voor wie de mentor ook het eerste aanspreekpunt is. Waar nodig ondersteunt de mentor bij lichte sociaal-emotionele en didactische problematiek. De teamleiders vormen een tweede aanspreekpunt. De teamleiders zien toe op het verzuim. Bij een te grote absentie verwijst de teamleider door naar het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar of schakelt de jeugdarts of het Zorg- en Adviesteam in. 
Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt een handreiking ten behoeve van ondersteuning opgenomen in het leerlingenvolgsysteem. Docenten houden op deze manier rekening met leerlingen van wie een specifieke ondersteuningsbehoefte bekend is. Sommige leerlingen kunnen op grond van deze behoefte gebruik maken van 
extra faciliteiten. In de meeste gevallen betreft dit extra tijd bij toetsen, gebruik van een laptop en compenserende en/of dispenserende faciliteiten.
  
Het Zorg- en Adviesteam (ZAT)
Op het moment dat de leerling, ouders/verzorgers en/of de mentor het vermoeden heeft dat er extra ondersteuning nodig is, kunnen zij het ondersteuningsteam consulteren. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij problematiek op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of fysieke belemmeringen. De mentor dient in overleg met de leerling en ouders/verzorgers een aanmelding te doen voor het Zorg- en Adviesteam (ZAT). Hierbij zijn de mentor, de leden van het ondersteuningsteam en de aansluitfunctionaris van het Basisteam Jeugd en Gezin aanwezig. Op uitnodiging sluiten hierbij ook de jeugdarts, leerplichtambtenaar en/of jeugdagent aan. Vanuit het ZAT wordt een advies uitgebracht over de ondersteuning die we als school het meest passend, wenselijk vinden. Dat kan extra ondersteuning zijn door de mentor (regulier onderwijsproces), binnen de trajectvoorziening of een verwijzing naar externe zorg. Een aanmelding voor het ZAT gaat, indien de leerling jonger is dan 16 jaar, altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Trajectvoorziening
Sommige leerlingen hebben een meer op hen toegesneden begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. De trajectvoorziening is er voor leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben. Hier worden trainingen, groeps- en individuele ondersteuning geboden aan leerlingen in nauwe samenwerking met de mentor en ouders/verzorgers. Het uitgangspunt is dat een maatwerktraject wordt geboden, dat het mogelijk maakt dat de leerling zo veel en zo snel mogelijk weer succesvol kan deelnemen aan het regulier onderwijsproces. Het ondersteuningsteam verzorgt het grootste deel van de trajecten die worden aangeboden in de trajectvoorziening. Het ondersteuningsteam bestaat uit een aantal leerlingondersteuners, een orthopedagoog en ondersteuningscoördinator. Schoolondersteuners van het samenwerkingsverband versterken de school bij de realisatie van passend onderwijs, opdat het docenten en de school nog beter lukt om af te stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 

Maatwerktrajecten
Soms is de ondersteuning op school niet voldoende en hebben leerlingen behoefte aan nog meer structuur, nabijheid en veiligheid. Dat vraagt om maatwerktrajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor leerlingen in klas 1 en 2 met ondersteuningsbehoeften die voortkomen uit complexe en/of gestapelde problematiek op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en/of fysieke belemmeringen. Dit zijn leerlingen die tot en met schooljaar 21-22 werden ondersteund vanuit een (hybride) koersklas-arrangement. M.i.v. schooljaar 22-23 omschrijven we een dergelijk arrangement als maatwerktraject, omdat deze term het beste de lading dekt. Leerlingen die in aanmerking komen voor een maatwerktraject ontvangen (een combinatie van) individuele en/of groepsbegeleiding die overstijgend is aan de basisondersteuning. De ontwikkeling van de leerling wordt planmatig gevolgd met behulp van een ontwikkelingsperspectief plan (OPP). Daarnaast worden de pedagogische kennis en vaardigheden van docenten versterkt, zodat zij zich toegerust voelen om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Het streven is om na één of maximaal twee jaar te realiseren dat een leerling kan doorstromen naar een minder intensief ondersteuningsniveau. 
Een maatwerktraject is een mooie stap richting inclusiever onderwijs. Leerlingen zitten immers bij elkaar in de klas en leren samen, en docenten leren nog beter omgaan met verschillen in de klas. 

Voor uitgebreidere informatie over ondersteuning op Gymnasium Bernrode verwijzen wij u graag naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP).