Schoolwiki

Alle schoolinfo op één plek! Overal en op elk apparaat.

Wij vinden het vanzelfsprekend om onze ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs van onze school, over de zorg voor onze leerlingen en over veel andere praktische zaken zoals vakanties en lesvrije dagen, lestijden, verlofaanvragen.  Vandaar deze schoolwiki, een handige digitale schoolgids met een slimme zoekfunctie, zodat alle informatie op één plek beschikbaar is en op elk apparaat. 

Schoolgids

Download onze Schoolgids 2022-2023!

15.2 Boekenkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Boekenkosten
Sinds het schooljaar 2009-2010 worden de boeken en leermiddelen die het basispakket vormen, gratis verstrekt. Gymnasium Bernrode beheert een eigen boekenfonds.
Lesmaterialen en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor een leerjaar bedoeld zijn, zijn niet gratis: bv. een atlas, woordenboek en grafische rekenmachine. Ook die kunnen via Bernrode besteld worden (zie voor contracten en nadere informatie de pagina 'Boekenfonds').

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geld voor het reguliere lesprogramma, maar niet voor activiteiten en voorzieningen die daarbuiten vallen. Deze extra activiteiten leveren volgens ons wel een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Om deze extra activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden vragen we een bijdrage aan ouders/verzorgers. Via deze ouderbijdrage brengen we ook zaken als kluisjeshuur, excursies, reizen en huiswerkbegeleiding in rekening. Al onze activiteiten vinden plaats onder voorwaarde van betaalbaarheid. 
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor onze school zeer belangrijk. Zonder de financiële hulp van ouders/verzorgers kunnen we de activiteiten die buiten het reguliere programma vallen niet organiseren. Uiteraard proberen wij de kosten daarvan zo laag mogelijk te houden. De hoogte en bestemmingen van de ouderbijdrage worden door de oudergeleding van de medezeggenschap goedgekeurd. Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Als de ouderbijdrage 
niet kan worden voldaan, sluiten we leerlingen niet uit van deelname aan activiteiten. Al onze leerlingen moeten naar onze mening aan alle schoolactiviteiten deel kunnen nemen. Indien het voor u niet mogelijk is om de ouderbijdrage te voldoen, dan kunt contact opnemen met de rector van de 
school. Het is dan mogelijk dat u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het steunfonds (zie hieronder). 

Het steunfonds
Bernrode kent een uitgebreid extra programma naast de reguliere lessen (zie Hermesprogramma). Veel leerlingen maken daar dankbaar gebruik van. We willen de drempel voor deelname dan ook graag laag houden. Een Hermes-activiteit kost doorgaans beduidend meer dan wat we de deelnemers in rekening brengen. Gedeeltelijk subsidieert de school dit tekort, gedeeltelijk doen we daarvoor een beroep op het steunfonds.
Het steunfonds is bedoeld om het Hermesprogramma in stand te kunnen houden. Daarnaast is het steunfonds bedoeld voor ouders voor wie de kosten voor het volgen van een cursus of activiteit een probleem vormen. Ouders 
kunnen zelf aangeven welk bedrag ze hieraan bijdragen. Het gaat hier uitdrukkelijk om een vrijwillige bijdrage. 

Een beroep doen op het steunfonds
Onder de hierna genoemde omstandigheden kunnen de ouders een beroep doen op het steunfonds:
  • indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders geldende bijstandsnorm;
  • indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard.
Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om bepaalde kosten voor schoolse activiteiten te betalen, kunnen zij bij de rector een beroep doen op het steunfonds. Deze beslist of de betreffende ouders op een tegemoetkoming uit het steunfonds in aanmerking komen.